Nyári nyereményjáték

Most a tied lehet a HairStar nyári ajándékcsomagja!

( 1 doboz HairStar hajvitamin és egy ELIO – Napelemes Power Bank
házhozszállítással. A csomag értéke: 25.500 Ft)

Mit kell tenned érte?

Kedveld ezt a képet!

Kommentben jelöld meg azt a két barátnődet, akiről úgy gondolod, hogy örülne egy ilyen nyereménynek.

Sorsolás: július 11-én.

A nyereményjáték szabályzat a www.hairstar.hu oldalon találod.

A nyereményjáték az Instagram által nem szponzorált, illetve semmilyen formában nem kapcsolódik az Instagramhoz.

HairStar prémium Haj & Köröm étrendkiegészítő Instagram nyereményjátéka.

Játssz Velünk és légy Te a szerencsés, aki megnyeri a HairStar ajándékcsomagot!

( 1 doboz HairStar hajvitamin és egy ELIO – Napelemes Power Bank
házhozszállítással. A csomag értéke: 25.500 Ft)

Nincs más teendőd, mint: –Kedveld ezt a képet! Illetve kommentben jelöld meg azt a két barátnődet, ekiről úgy gondolod, hogy örülne egy ilyen nyereménynek.

Játék időtartama: 2022.június 27.17.00 – július 10.23.59

Sorsolás: 2022. július 11. 12.00 óra

A nyerteseket véletlenszerűen választjuk ki.

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

  1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője a Pramiss Kft. 1126 Budapest Szendrő u. 48-52. B ép. C lph. 1-3.  iroda@hairstar.hu , (a továbbiakban: „szervező“).

  1. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki a 4. pontban foglaltak szerint.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek.

  1. A nyereményjáték időtartama

A Játékosoknak a játékba kerülésre 2022.06.25 – 2022.07.10. 23.59-ig ig van lehetősége.

  1. A nyereményjáték menete

A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos válaszol a HairStar Instagram oldalának https://www.instagram.com/hairstarhungary/

 

2022.06.25.08.00 közzétett játékra irányuló feladat: Kedveld ezt a képet! Illetve kommentben jelöld meg azt a két barátnődet, akiről úgy gondolod, hogy örülne egy ilyen nyereménynek.

Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyeremény sorsolására 2022. 07.11-én kerül sor a játékszabályzatban leírtak megfelelt felhasználók közül. A sorsoláskor 1 nyertest sorsolunk ki. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható.

A nyertes Játékost a HairStar https://www.instagram.com/hairstarhungary/ az Instagram oldalán értesíti.

A nyertes Játékos a nyereményéért, legkésőbb 2022. március 30-ig jelentkezhet. Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) átvételi határideje az értesítésüktől számított 5 nap. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

  1. A nyeremény:

1 doboz HairStar hajvitamin és egy ELIO – Napelemes Power Bank
házhozszállítással. A csomag értéke: 25.500 Ft

  1. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes Játékos értesítésének költségét.

  1. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya elérhető a www.hairstar.hu oldalon.

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:

infó e-mail cím: iroda@hairstar.hu

  1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, Pramiss Kft.

Elérhetősége: Pramiss Kft. 1126 Budapest Szendrő u. 48-52. B ép. C lph. 1-3.  iroda@hairstar.hu

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.

A Játékos a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és az együttműködést az átadás kapcsán kép-, hang- vagy filmfelvétel elkészítésében, valamint hozzájárul nevének, illetve ezen felvételeknek a Szervező által marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához, használatához és megjelenítéséhez; a HairStar honlapján és egyéb közösségi média felületein, külön díjazás nélkül.

Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely megtalálható a HairStar  weboldalán: https://www.hairstar.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; http://www.naih.hu) fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – az adatokat törli.

  1. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.

A Játékban a Játékosnak olyan elérhetőséget kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok www.hairstar.hu weboldalon értesülhetnek.

Budapest, 2022. 06.25.

Pramiss Kft

Szervező